مقالات مرتبط با شیوه ی اداره جلسات و اصول مذاکره

رهبری کاریزماتیک

مدیریت و رهبری پیشرفته جلسات و مذاکره

کارگاه مدیریت و رهبری یکی از مهمترین چالش مدیران ایرانی در نحوه برگزاری جلسات و آداب تشریفات فی مابین و مخصوصا مذاکرات حرفه ای، زبان ارتباطی یا زبان بی کلامی است. مدیر جلسه اصلا یک رهبری کاریزماتیک را در .
X