دوره های آموزشی

دوره ی آموزشی مدیرعامل حرفه ای

عناوین و سرفصل های دوره ی آموزشی مدیرعامل حرفه ای تعاریف مدیریت و رهبری مبانی علمی و عملی مدیریت و رهبری مدیریت زمان ویژه مدیران عامل و هیت مدیره هوش هیجانی کاربردی مدیریت تعارض از تئوری تا عملی ارتباطات .

دوره ی آموزشی زبان بدن

عناوین و سرفصل های دوره ی آموزشی زبان بدن تعریف ارتباط و انواع آن تاريخچه زبان بدن زبان بدن جذب و اقناع مخاطب رفتارهای پرخطر و زشت رفتارها و ژست‌های صحيح تکنیک‌های پیشرفته زبان بدن سخنرانان و مذاکره کنندگان .
X