نقد و تحلیل واقعی

نقد و تحلیل واقعی

نقد و تحلیل واقعی

نقد و تحلیل واقعی چیست؟

به راستی چرا نقد اهمیت دارد؟

اما فرایند نقد مطالعات کمی چیست؟

با توجه به اینکه این سوال بارها و بارها از من پرسیده شده است و از آنجایی که نقد علمـی بخشـی از فرآینـد آمـوزش و ارزیـابی عملکـرد افراد را در مدیریت صنعت و هنر و سیاست را تشکیل میدهد، به منظور ایجاد توانایی ارزیـابی مقـالات علمـی (نقد) برای عموم و مخصوصاً اساتید دوره استادی این مقاله را بصورت جمع آوری و تغییر و تلخیص در اختیار عزیزان قرا می دهم. به عنوان یک منتقد و تحلیلگر زبان بدن هنرمندان معتقدم باید در این عرصه بسیار بسیار کار کرد و این علم خود علمی کاملاً در پشت پرده و پنهان و مغفول مانده است که از این به بعد در این سایت بیشتر پیرامون آن به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.

اما شاید بد نباشد در اینجا اصلاً بدانیم علم چیست؟

علم، تراکم پیاپی و سیستماتیک اطلاعات است. علـم روش شناخت حقایق موجود در جهان بیکران و کشف قوانین حاکم بـر پدیـده هـا است. علم مجموعه ای وابسته به یافته های پژوهشی و تئوریهای آزمون شـده در حیطه خاصی از معارف است که خود حاصل یـک فعالیـت علمـی اسـت.

بنابراین علم هم فرآورده است وهم فرآیند به عبارت دیگر یافته های علمی با فعالیت علمی حاصل مـیشـود وپـژوهش یـک فرآینـد پذیرفته شده برای کسب دانستنیهای علمی است. زمـانی اطلاعـات بـه جامـه علم درمیآید که در گذرگاه فرآینـدهای علمـی بارهـا تجربـه شـده و نتـایج مشابهی داده باشد. در این صورت است که اطلاعات تولید شـده بـه حقیقـت علمی تبدیل میشوند.

آری حقایق علمی که به طور سیستماتیک به هم وابسته انـد و قانونمندی جهان تجربی را بیان میکنند، تحت عناوین قوانین ٢ ، اصول ٣ یـا ۴ آکسیومها شناخته میشوند و میتوانند با اکتشاف قوانین جدید تغییـر کننـد. وظیفه علم توصیف، توضیح و پیش بینـی پدیـده هـا و سـرانجام کنتـرل آنهـا است و مدیریت دانش شامل سه مرحله تولید دانش، انتشار وبهـرهبـرداری از ۵ آن است و تا دانش تولید شده انتشار نیابد و ارزشیابی و نقد نشود، نمیتوان بدان تکیه کرد یا از آن بهره برداری علمی، ابزاری یا استراتژیک نمود.

اما بازگردیم به عنوان این مقاله که همان نقد است واژه نقد بستگی نزدیک با واژه انتقاد کردن دارد که این واژه دارای بار منفی بسیاری نیز هست. مثلاً در فرهنـگهـایی کـه نقـد جایگـاه خاص خود را دارد، در حیطه علوم و هنـر، انتقـاد معنـی دیگـری مـیدهـد و بیانگر تفکر انتقادی و ارزیابی است نیاز به مهارت عقلانی پیشرفته دارد. شما می توانید برای مطالعه بیشتر و بهتر نگاهی داشته باشید به تحلیل التقاطی،  آری شما باید بدانید کـه در چـارچوب مهـارتهـای شـناختی علـوم، مهارت قضاوت و ارزشیابی بالاترین پله است و فردی که این مهـارت را  بصورت همه جانبه اخذ نموده است باید از ۵ پله  اول، دانش دوم، درک سوم، کاربرد چهارم، تحلیل و در انتها پله آخر که ترکیب است بالا رفته تا بتواند این قله و کوه عظیم را درنوردد. به عبارت دقیق تر به این نوع نقد، نقد خردمندانه نیز اطـلاق مـیشـود.

نقـد خردمندانه نه تنها از فرد عالم یا هنرمند انتقاد میکنـد بلکـه اثـر او را نیـز نقـد میکند. نقد خردمندانه ممکن است نقد را نیز مورد نقد قرار دهد. نقد خردمندانه تمام جنبه های تخصصی و غیر تخصصی موضوع مورد تحلیل را با دقت مورد راستی ازمایی همه جانبه خود قرار می دهد.

فرآیند نقد محاسن، معایب و اهمیت آن را موشکافی و قضاوت میکند. ایـن قضاوت در سایه تجربه و در مقایسه با موضوعات قبلی انجام مـیشـود. انجـام نقد نیازمند پیشینهای کامل در تحلیل انتقـادی ومهـارت لازم در فرآینـدهای استدلالی است. افرادی کـه دارای تفکـر انتقـادی هسـتند دارای ذهنـی فعـالتر و البته نه الزاماً اما معمولاً باهوشتر و ریزبین تر و دقیق تر هستند.

افراد نقاد معمولاً اندیشه های عدالتجویانه تریی دارند البته کاملاً واضح و مبرهن است این امر صددرصد نیست و مخالف آن هم بسیار صدق می کند و صدق این مسئله را در ادوار مختلف تاریخ می توانید بیابید. باید این نکته را نیز خاطرنشان کنم که منتقدین افق دیدشان بسیار گسترده تر و بازتر  بوده و بسوی تحلیل و دورانـدیشی همیشه هستند ضمن اینکه استقلال فکری دارند، نسبت به کل مسائل آگاهی کامل داشته و پاسخهای علمی را بـرای رفع مشکل همیشه به کار می بندند.

تعریف نقد:
آنچه از نقد در نظر اول به ذهن متبادر می شود، ایراد و اشکال گرفتن از یک کار یا اثر علمی و هنری است، اما در واقع نقد نه ایراد و خرده گیری است نه اشکال تراشی، بلکه علم ارزیابی و سنجش میزان اعتبار علمی یک اثر است که مانند سایر رشته‌های علمی، قواعد و اصول خاص خود را دارد که به آن «روش‌شناسی نقد » گفته می‌شود.

تعریف تحلیل:
تحلیل ساختاری است که به شکل واژه ها، قرار گرفتن آنان در جمله ها، سبک و حجم مطالب بر حسب موضوع و … می پردازد. در واقع یک تحلیل گر برداشت خود را از کل و جزء در قالب داستانی دیگر با تکیه بر واژه ها برای مخاطب خود تعریف مدون مینماید…

در انتهای این مقاله کوتاه چند نکته بسیار بسیار مهم پیرامون طرز انتقاد صحیح را برای دوستان و سرورران گرامی برایتان مینویسسم:

قدم اول: تخریب تحقیر و انتقام رد قالب نقد کاملاً ممنوع است.

قدم دوم: تحت هیچ شرایطی از بکارگیری واژه های”همیشه” و “هیچ وقت” بپرهیزید.

قدم سوم: انتقاد خود را در قالب پیشنهاد و یا پرسش مطرح سازید.

قدم چهارم: نقدتان در خلوت و خصوصی و در لفافه باشد نه در انظار عمومی

قدم پنجم: تنها در مورد یک موضوع در آن واحد بحث و گفتگو کنید و کل متن و مجموعه و رفتارهای فرد و یا سازمان را نقد نکنید که اسم ان دیگر نقد نیست.

ششم: از آنکه با فرد مقابله کرده اید پوزش “نخواهید”

هفتمین رفتار مهم: هرگز تعریف و تمجید را فراموش نکنید که تنها رفتار حرفه ای در ابتدا و پایان نقد است.

هشتمین رفتار: این است که در زمانی که نظر خود را بیان کردید دیگر آن را مرتباً و هرگز تکرار نکنید.

و نهمین رفتار: یک منتقد حرفه ای این است که تحت هیچ شرایطی نقد را با طعنه زدن عجین نکند و از طعنه زدن به شدت پرهیز فرمائید.

مازیار میر مشاور و تحلیلگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *