مديريت رفتار سازماني یا رفتار فردی

مديريت رفتار سازماني.(رفتار فردي)

در دهه های اخیر به دلیل اهمیت یافتن اقتصاد دانش محور انسان ارزشمند ترین سرمایه سازمان تلقی شده است. اهمیت انسان به عنوان دارایی فکری و سرمایه معنوی روز به روز در سازمان در حال افزایش است. یعنی با خروج انسان ازسازمان می میرد و با ورودش زنده می شود. از سویی عده ای همچون ولش انسان ها را محور اصلی و سرمایه گرانبهای سازمانها می دانند و معتقدند که نحوه مدیریت افراد در سازمان با میزان بهره وری و پیامد های اقتصادی رابطه بسیار قوی دارد. از سوی دیگر عده نادری همچون مولف این کتاب معتقدند که اهمیت انسان در سازمان به عنوان یک ابزار مولد است ودر عبور از پارادایم گاو نر تیلوری به گاو نر شیرده مایویی هیچ ارزشی به انسان در سازمانها اضافه نشده است. انسان خالق سازمان است ولی پس از تاسیس به یک بعد از آن تنزل مرتبه می یابد. برای مثال اسکات آدامزکه با رویکردی کاریکاتوری(تحت عنوان دیلبرت)بعضی از مفاهیم مدیریت را به مسخره می گیرد و نوشته هایش بسیار مورد توجه قرار گرفته، معتقد است این جمله که ((کارکنان ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمان اند)) اولین دروغ بزرگ مدیریتی است.
جفری ففر، استاد دانشگاه استنفورد، عنوان میکند که مفاهیم رفتار سازمانی را در عمل فقط ۵/۱۲درصد از مدیران رعایت میکنند، یعنی بین دانستن و عمل کردن فاصله بسیار است .
وی ادعا میکند که نیمی از مدیران مفاهیم رفتار سازمانی را باور دارند و معتقدند که انسان مزیت رقابتی و اصلی ترین منبع سازمان است، از بین این مدیران نیز فقط نیمی از آنها این اقدامات را به طور مستمر ادامه میدهند ودرسازمانها نهادینه میکنند.
در نظر وی این ۵/۱۲ درصد، مدیران سازمانهایی هستند که در سطح جهانی کار میکنند مثل وال مارت، گالوپ و جنرال الکتریک. به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت که تقریبا ۸۸درصد مدیران تحت مفروضات نظریه X عمل میکند،بدین مفهوم که کارکنان تنبل اند،ازمسولیت گریزان اند، جاه طلب نیستند، از کارها متنفرند، و باید به انجام کارها مجبور و به طور مداوم کنترل شوند. مینتزبرگ معتقد است که ((هیچ شغلی برای جامعه امروز ما حیاتی تر از شغل مدیریت نیست )) میتنز برگ ده نقش مرتبط به هم را برای مدیران در قالب سه دسته ذیل معرفی کرد : نقشهای بین شخصی ۰ همه مدیران یکسری کارهای سمبولیک و تشریفاتی انجام می دهند ۰ وقتی آنها در مراسم و اجتماعات شرکت می کنند نقش تشریفاتی یک مدیر را انجام می دهند ۰ همه مدیران نقش رهبری را در سازمان بر عهده دارند که شامل استخدام، آموزش ، انگیزش و توسعه کارکنان و مواردی از این قبیل می شود ۰ علاوه بر اینها ، مدیران نقش رابط را نیز برعهده دارند ۰ گرفتن اطلاعات از مدیران قسمتهای سازمان ( رابط داخلی ) یا تماس با مدیران سازمانهای دیگر ( رابط خارجی ) مواردی از این نوع است ۰

نقشهای اطلاعاتی

همه مدیران کم و بیش اطلاعاتی را از محیط بیرونی سازمان یا خود سازمان جمع آوری می کنند نقش پایش یا دیده بانی را به عهده دارد، وقتی اطلاعاتی را به اعضای سازمان انتقال می دهد نقش توزیع کننده اطلاعات را ایفا می کند و وقتی سازمان را به محیط و عوامل ذی نفوذ بیرون سازمان معرفی می کند نقش سخنگوی سازمان را به عهده دارد۰
نقشهای تصمیم گیری۰ همه مدیران تصمیماتی اتخاذ و مسایلی را حل می کنند ۰ وقتی مدیران کارها و پروژه های جدیدی را برای افزایش عملکرد موفقیت سازمان شروع می کنند ، نقش کار آفرین را به عهده دارند، وقتی اقدامات اصلاحی را برای مسایل غیر منتظره و پیش بینی نشده انجام می دهند نقش حلال مشکلات را به عهده می گیرند، وقتی منابع انسانی ، مالی ، فیزیکی را متناسب با الزامات سازمانی به واحدها تخصیص می دهند نقش تخصیص دهنده منابع را بر عهده دارند، و سرانجام وقتی با واحدها یا سازمانهای دیگر چانه زنی می کنند تا مزایایی برای واحد یا سازمان خود بدست آورد نقش مذاکره کننده را ایفا می کنند ۰
رفتار سازمانی مفاهیم پویاییهای گروهی ، کار تیمی ، ساختار ، ارتباطات، قدرت و تضاد را از جامعه شناسان به عاریت گرفته و متناسب با شرایط سازمانی مفهوم سازی کرده است ۰ روانشناسی اجتماعی۰ روانشناسی اجتماعی ترکیبی از روانشناسی و جامعه شناسی است۰ یکی از مفاهیم اساسی که از روان شناسی اجتماعی وارد رفتار شده مفهوم تغییر وچگونگی ایجاد تغییر و جلوگیری از موانع آن است ۰ علاوه بر این ، عوامل موثربر گروه ، اعتماد، سرمایه اجتماعی ، پویایی های گروهی و الگوهای ارتباطی نیز در روانشناسی اجتماعی تکوین یافته و رفتار سازمانی را تحت تاثیر قرارداده است۰
تصمیم گیری عقلایی جلوه بارز تفکر اقتصاددانان در رفتار سازمانی است۰
علوم سیاسی ۰مدیریت تضاد ،قدرت ، فنون نفوذ، فنون سیاسی و فنون مذاکره از علوم سیاسی به رفتار سازمانی آمده است

۰
دکتر مازیار میر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *