مبایعه نامه قطعی خودرو

مبایعه نامه قطعی خودرو

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده/فروشندگان  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از……………………. کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………  تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..

۲-۱- خریدار/خریداران  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از …………………………..کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ………………………………………………………….  تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه ……………………. از نوع ……………………….. مدل ………………………….  سیستم ……………. رنگ ………………… سیلندر …………………….. شماره راهنمایی و رانندگی …………………………………. شماره شاسی ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .

ماده ۳ : ثمن معامله

۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( …………………………….. ریال ) و با حروف (…………………………………………………………………. ریال ) تعیین گردید .

۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ………………………………………………………………………………….. ریال ) نقداً / طی چک       شماره …………………………….. عهده بانک ………………..  شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با                                حروف ( …………………………………………………………………. ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ : شرایط معامله

۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………………………………….. در دفتر اسناد رسمی شماره …………………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رؤیت کامل فنی، بدنه، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد.

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد به عهده فروشنده است.

۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری به عهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است.

۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( …………………………………………………………………………. ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.

۸-۴- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ………………………………………………………. ساعت ………………………….. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

۹-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ………………………………………………………………… ریال ) به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

ماده ۵ : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

۱-۵- چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود. جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

۲-۵- پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .

این قرارداد در تاریخ                       در دو نسخه تهیه شده که هر نسخه از اعتبار واحد برخوردار است.

شهود نام و نام خانوادگی
خریدارنام و نام خانوادگی
فروشندهنام و نام خانوادگی

مازیارمیر مشاور و تحلیلگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *