قرارداد انجام خدمات

بنام خدا

قرارداد

(انجام خدمات ……………..)

 

طرف اول قرارداد(کارفرما): نام و نام خانوادگی و مشخصات شناسنامه و نشانی کامل برای اشخاص حقیقی و نام شرکت یا موسسه، نوع آن و شماره ثبت و نشانی قانونی دفتر مرکزی آن برای اشخاص حقوقی در این قسمت باید درج گردد.

طرف دوم قرارداد(پیمانکار): نام و مشخصات کامل و نشانی پیمانکار(کسی که انجام نوعی کارهای خدماتی را بر طبق خواسته کارفرما قبول نموده) اعم ازآنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی در این قسمت باید درج گردد.

موضوع قرارداد:

شرح کامل موضوع انجام کار مورد نظر به صورت کاملاً واضح و روشن در این بند درج می گردد.

مدت قرارداد:

با توجه به توافق طرفین، مدت انجام کار در این قسمت بطور صریح درج می گردد.

مبلغ قرارداد:

مبلغ توافق شده بین کارفرما و پیمانکار و نحوه پرداخت آن بطور کاملاً واضح و گویا در این قسمت نوشته می شود.

شرایط:

تمام شرایط مورد نظر که مورد موافقت طرفین باشد، از جمله کسر مالیاتی، بیمه، عوارض دولتی، نحوه دریافت سپرده هایی اگر لازم باشد از جمله سپرده حسن انجام تعهدات و غیره و سایر شرایط و مواردی که برای انجام دقیق و صحیح کار مورد نظر لازم و ضروری باشد در این قسمت درج می گردد.

فرس ماژور:

شرایط فورس ماژور در این قسمت درج می گردد.

حل اختلاف:

تمامی موارد احتمالی که باعث حل اختلاف شود و در اینصورت نحوه حل آن از طریق مراجعه به داور مورد قبول طرفین و یا مراجع صالحه قضایی در این قسمت درج می گردد.

تعداد نسخ و اعتبار قرارداد:

این قرارداد در ……….. نسخه و هر نسخه در …………. صفحه که تماما دارای اعتبار واحد است تنظیم گردیده و طرفین قرارداد با آگاهی و اطلاع کامل از مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، آنرا با امضای خود مورد تایید و قبول قرار داده اند.

ضمائم قرارداد:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

محل امضای طرف اول قرارداد(کارفرما)                                                                          محل امضای طرف دوم قرارداد(پیمانکار)

 

مازیارمیرمشاور و تحلیلگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *