تئوری جون وودوارد و اثر تكنولوژي بر ساختار سازمان

تئوری جون وودوارد و اثر تكنولوژي برساختار سازمانی

وودوارد به مواردي ازقبيل: سلسله مراتب بين بالاترين پايين ترين سطح، حيطه نظارت و يا ميانگين افرادي كه زيرنظر يك سرپرست به كار اشتغال دارند ميزان وضوح يا ابهام درشرح وظايف كاركنان، حجم مكاتبات و دستورالعمل ها، ميزان تقسيم وظايف كارشناسان و متخصصين.

ووارد و اعضاي گروه ۱ و دربررسي ها به نقش فناوري در ساختمان سازمان پرداختند.

آنها سه شيوه كلي توليد (توليد سفارش، توليد انبوه و توليد مداوم)رابه ۹ سامانه فرعي توليد تقسيم كردند و ساده ترين آن دريك سو وپيچيده ترين درسوي ديگر تصميمات قرار داده شده است.

توليد سفارش تك واحدي و توليد سفارشي محدود

۱٫ توليد هر واحد محصول طبق سفارش مشتري

۲٫ توليد نمونه هاي اوليه

۳٫ توليد مرحله به مرحله وسايل بزرگ

۴٫ توليد مجموعه هاي كوچك از يك محصول طبق سفارش مشتريان توليد مجموعه هاي بزرگ از يك محصول و توليد انبوه

۵٫ توليد مجموعه بزرگ ازيك محصول

۶٫ توليد مجموعه بزرگتر از يك محصول بر روي خط توليد

۷٫ توليد انبوه

توليد مداوم و پيوسته

۸٫ توليد مقطع مواد شيميايي در يک کارخانه چند منظوره

۹٫ توليد مداوم مايعات، گازها و مواد کريستالين

هرقدر فناوري توليد به قسمتهاي بالاتر نزديك شود امكان اعمال كنترل به عمليات توليد بيشتر مي شود زيرا عملكرد را از قبل مي توان تنظيم كرد فناوري هاي متفاوت توليد، مي تواند بيانگر تفاوت هاي موجود درساختار سازمان هاباشد درفناوري توليد مداوم كه كارها توسط ماشين انجام مي شود جلسات كميته ها و كميسيون هاي اعضاي مديران گرفته مي شود تحصيلات كاركنان دانشگاهي و چون تعداد كاركنان خط توليد محدود است درحد مديران و كاركنان اداري نسبت به ساير كاركنان و مديره مراتب كارشناسان اداري و واحدهاي كنترل كيفيت پيچيده است خطوط فرماندود سلسله مراان بيشتر است.

درسازمانهاي با روش توليد انبوه سلسله مراتب سازماني مرتفع و خطوط فرماندهي طولاني تر است، تصميمات فرماندهي كوتاه تر و تعداد مديران و صاحبان مشاغل اداره كمتر، تعداد كارگران خط توليد زياد است.

در سازمان هايي با روش تك واحدي: ساختاري با حداقل سلسله مراتب هيچ مديري با خط توليد فاصله ندارد روش آنها عمدتاً برتلاش كاركنان مبتني است و نيازي به كنترل اصل گسترده اداري وسازماني وجود ندارد.

قاعده هرم ساختارهاي سازمان هاي موقت دارنده فناوري مدام باريك وارتفاع آنها نسبتا زياد است و هرم ساختماني سازمان هاي موفق توليد سفارشي كم ارتفاع و كوچك است به همين لحاظ هرسازمان موفق داراي ساختارهاي مناسب با فناوري توليد خود است.

در هر يك از فناوريهاي توليد، حساس ترين وظيفه مربوط به واحدي است كه مي تواند بيشترين اثر رادرموفقيت سازمان داشته باشد درتوليد تك واحدي سفارش قسمت طراحي، در توليد انبوه واحد توليد و درفناوري توليد مداوم بازاريابی و عرضه كالاها مهمترين موقعيت رادارند.

وودوارد در سازمان صنعتی : رفتار و كنترل به دو بعد از سامانه هاي كنترل و مديريت متمركز مي سازد.

۱٫ ميزان تأكيد به كنترل رسمي و عيني

۲٫ مقدار و ميزاني كه كنترل به صورت سامانه اي يكپارچه ياچند سامانه مستقل طراحي شده است.

بررسي سامانه هاي كنترلي شخصي و سامانه كنترل غير شخصي و ماشيني، سامانه هاي كنترل غيرشخصي مبتني بر رويه هاي اداري و سازماني وانه روش هاي ماشيني واتوماتيك )مانند سامانه هاي برنامه ريزي توليد و هزينه يابي واقع خواهد بود.

در صورتيكه سازمان از سامانه كنترل شخصي استفاده كند مراحل برنامه ريزي و اجرا آن تقريباً به طور كامل برهم منطبق خواهد بود دومين بعد ازابعاد مورد مطالعه به طيف ديگر كه يك سوي آن سامانه هاي كنترل يكپارچه ودرسوي ديگر سامانه هاي جداجدا قراردارد.

سازمان دارنده سامانه كنترل يكپارچه و شخصي، شركتهايي كه عمدتاً خودشان مي توانند شخصاً زمان لازم براي هراقدام و حصول به كيفيتي مطلوب را با هزينه ها مربوط  سازند.

سازمان داراي سامانه كنترل جداجدا ولي عدتا مشخص مانند سازمان هايي كه بيش ازيكي، دونفر درتعيين معيارهاي كنترل دخيل هستند سازمان داريا مكانيزم كنترل جداجدا و عمدتا مشخصي مانند سازمان هايي كه بيش ازيكي دو نفر درتعيين معيارهاي كنترل دخيل هستند

سازمان هايي كه عمدتا داراي كنترل هاي اداري غير شخصي و يكپارچه يا كنترلهاي مكانيكي هستند اين نوع كنترل خاص توليد مداوم ياپيوسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *