شروع آزمون تست هوش هیجانی

آزمون تست

هوش هیجانی به شما می آموزد چگونه در تنگناها و فشارهای روحی و روانی منفی یا مثبت، در ارتباطات فردی و گروهی و درونی و برونی، به پختگی و درک لازم و مدیریت احساسات خود و اطرافیان دست پیدا کنید. در این آزمون (۱۰ سوال ۱۰ نمره ای) که توسط تیم آکادمی مذاکره و زبان بدن ایران زیر نظر دکتر مازیار میر برای شما عزیزان طراحی شده است، میتوانید از میزان اطلاعات خود راجع به هوش هیجانی آگاهی پیدا کنید. لطفا با دقت کامل به سوالات پاسخ دهید.

1. اصول اصلی تمرکز سالووی و گاردنر را نام ببرید؟

 
 
 

2. نظریه سالووی و مایر چه میگوید؟

 
 
 

3. اصطلاح هوش توسط چه کسانی و در چه سالی ابداع گردید؟

 
 
 

4. ما در هوش هیجانی به کدام مؤلفه ها می پردازیم؟

 
 
 

5. سالووی توصیف مبنایی خود را از هوش هیجانی بر اساس نظریات گاردنر در مورد استعدادهای فردی روی چند اصل متمرکز می نماید؟

 
 
 

6. دانیل گلمن هوش هیجانی را چگونه تفسیر میکند؟

 
 
 

7. هوش هیجانی یا EQ عبارت است از:

 
 
 

8. به نظر پروفسور پورتر آیا افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند دروغگو تر هستند ؟

 
 
 

9. ارسطو پیرامون هوش هیجانی می گوید:

 
 
 

10. هوش هیجانی به کودکان در چه مواردی بیشتر یاری می رساند؟

 
 
 

سوال 1 از 10

X